Kerstmarkt 2020

De Coronaproof Kerstmarkt op zondag 22 november was een succes! Bezoekers werden gedoseerd (max. 30) toegelaten en konden rustig snuffelen tussen alle mooie kerstspullen.

Beleidsplan Dierenwelzijn

Kinderboerderij ‘t Brinkie
Beleidsplan dierenwelzijn

Amsterdam, 15 december 2018

Kinderboerderij ‘t Brinkie draagt het welzijn van haar dieren hoog in het vaandel. Wij zullen er alles aan doen om het welzijn van de dieren op ons terrein te garanderen.

Wij houden ons aan alle wet- en regelgeving die betrekking heeft op dierenwelzijn op kinderboerderijen, zoals ook vermeld in het keurmerk van de vereniging Samenwerkende Kinderboerderijen Nederland.

Wij zijn bezig met het behalen van het SKBN Keurmerk. Inmiddels voldoen wij aan de 26 wettelijke bepalingen die genoemd zijn in het SKBN Keurmerk.

Wij zijn in het bezit van het certificaat Zoönosevrij.

Daarnaast hanteren wij de uitgangspunten zoals vastgelegd in de overeenkomst ‘Van hart voor dieren naar toekomstbestendig dierenwelzijn’ (dd. 14 september 2017). Hierin zijn afspraken gemaakt over de huisvesting, het dierenbestand en het borgen van vakkennis op Amsterdamse kinderboerderijen.

Binnen deze kaders geven wij vorm aan onze eigen identiteit.

Waar mogelijk werken wij met de Amsterdamse kinderboerderijen samen om het dierenwelzijn op onze kinderboerderij te behouden en te verbeteren.

De uitgangspunten zoals vastgelegd in de overeenkomst ‘Van hart voor dieren naar toekomstbestendig dierenwelzijn’ (dd. 14 september 2017) zijn onderdeel van ons beleidsplan. Wij werken met een meerjarenplan voor onze dieren.

UITGANGSPUNTEN

Aantal dieren
De intrinsieke waarde van een dier en de beschikbare ruimte, kennis en budget zijn bepalend voor het aantal dieren dat wij houden. Door zorgvuldig, maar ook bedrijfsmatig afwegingen te maken, worden onze dieren de verzorging, huisvesting en omstandigheden geboden die nodig zijn voor een prettig, soorteigen leven. Zodoende is er sprake van een uitgebalanceerd dierenbestand.

Huisvesting
Wij bieden onze dieren gepaste huisvesting. Als minimumnorm hanteren wij de richtlijnen van het Landelijk Informatiecentrum Gezelschapsdieren (www.licg.nl) en de Positieflijst voor gezelschapsdieren. Uitgangspunt is dat te allen tijde er eerst diergericht, en pas daarna mensgericht gedacht wordt.

Onze dierverblijven zijn schoon, heel en veilig, en zo ingericht dat de dieren hun soorteigen, natuurlijke gedrag kunnen vertonen. Er is voldoende ruimte om te bewegen. Dieren kunnen zoveel mogelijk naar buiten. Er kan comfortabel gelegen en gerust worden. De dieren kunnen zich terugtrekken als zij geen contact met mensen wensen; schuilgelegenheden zijn niet toegankelijk voor bezoekers. Zowel binnen als buiten bieden wij bescherming tegen weersomstandigheden en roofdieren. Verlichting is niet hinderlijk en komt tegemoet aan de lengte van de dagen en het bioritme van het dier.

Al onze dieren hebben de mogelijkheid om permanent naar buiten te kunnen gaan.
Bezoekers mogen de geitenweide betreden indien er voldoende toezicht is en het weer dit toelaat. Onder begeleiding van de educatief medewerker mogen kleine groepjes kinderen op de konijnenweide.

Zie ook “Uitgangspunten naar diergroep”

Groepsdieren leven samen
Dieren die van nature groepsdieren zijn, worden samen met soortgenoten gehouden. Daarbij houden wij rekening met onderlinge familie- en vriendschapsbanden.
Indien het koppelen aan een soortgenoot onverhoopt niet mogelijk blijkt, wordt het dier de huisvesting geboden die voldoet aan de soorteigen behoeften. Er geldt dan een uitsterfbeleid.

Indien nodig kunnen wij voor onze konijnen advies vragen aan een vrijwilligster die konijnendeskundige is en in het bezit van een diploma van de Martin Gaus Academie.

Gedragsverrijking
Wij bieden onze dieren gerichte gedragsverrijking aan. Dit wordt bereikt door sociale interactie met soortgenoten, omgevingsverrijking, fysiek verrijkingsmateriaal, voedselverrijking, et cetera.
Zie ook “Uitgangspunten naar diergroep”

Aanschaf- en vervangingsbeleid
Wij houden ons aan de wet- en regelgeving die betrekking heeft op welke dieren wel en niet gehouden mogen worden in Nederland. De dieren betrekken wij zo veel mogelijk van collega-boerderijen, opvangorganisaties en erkende fokkers. Dieren die bijzondere huisvesting nodig hebben om hun natuurlijk gedrag te vertonen en specifieke verzorging behoeven, maar waaraan dit niet geboden kan worden, schaffen wij niet aan. Als een dier bij ons niet meer gehouden kan worden of niet meer past binnen ons dierenbestand, wordt het op diervriendelijke wijze afgezet.
Als er een reden is om dieren te vervoeren voor een bezoek elders, dan gebeurt dit altijd veilig en verantwoord onder (vakbekwame) begeleiding van een van onze medewerkers.

De meeste dieren verblijven op de kinderboerderij totdat zij wegens ouderdom of ziekte overlijden. Indien een dier wat betreft gedrag niet meer in de groep past, wordt er geprobeerd een ander verblijf te zoeken bij collega-boerderijen, particulieren of opvangorganisaties. Lukt dat niet dan zal het dier aan een vaste veehandelaar worden verkocht die over een groot netwerk van particuliere adressen voor hobbydieren beschikt. Een nieuwe eigenaar krijgt altijd de juiste informatie over verzorging, huisvesting en dierenwelzijn.

Er worden jaarlijks maximaal twee geiten en twee schapen gedekt. Dit zijn steeds wisselende dieren. Jonge dieren blijven minimaal drie maanden bij het moederdier. Als wij ons eigen dierenbestand willen en kunnen aanvullen doen we dat met de jonge dieren die bij ons geboren worden. De jonge dieren zijn geen vervanging voor oudere dieren.

Het jaarlijks dekken van enkele dieren dient uitsluitend een algemeen educatief doel en ter ondersteuning van de voorjaarslessen die aan groepen van scholen en kindercentra worden gegeven (dekken, geboorte, melk, moeder-kind relatie enz.). Sommige lammetjes worden uiteindelijk verkocht aan een vaste veehandelaar. Het streven hierbij is dat de dieren als gezelschapsdier worden doorverkocht. Wij willen op educatief gebied geen sprookje laten zien, maar de werkelijkheid. Dus onder andere het feit dat dieren en melkproducten door mensen geconsumeerd worden en in Nederland dieren op grote schaal worden gefokt en geslacht. Bezoekers worden op een neutrale manier bewuster gemaakt van de keuzes die zij hebben als consument.

Dieren die (on)gevraagd worden afgegeven
Kinderboerderij ‘t Brinkie is geen opvang van dieren die worden afgegeven of ongevraagd worden achtergelaten door particulieren. Wij geven hiermee het signaal af dat het kiezen voor een huisdier zorgvuldig dient te gebeuren. Wij adviseren bezoekers om niet zelf te fokken met huisdieren, maar om dieren bij een opvangcentrum te adopteren. Wij geven tevens informatie over het houden van dieren wat betreft hun specifieke verzorging en behoeften.

De zogenaamde ‘dumpdieren’ worden opgehaald door de aangewezen opvangorganisaties of de dierenambulance. Afstandsdieren worden in beginsel niet aangenomen; eigenaren worden verwezen naar de betreffende opvangorganisaties.

Overzicht opvangorganisaties:
Vogel- en zoogdierenopvang Stichting de toevlucht (vogels, egels, vossen, hazen enz.)
Bijlmerweide 1 (toegang via Kantershof) 020-6001144
Dierenopvangcentrum Amsterdam (afstand cavia’s, konijnen, katten e.d.)
Ookmeerweg 271
0900-2007207


Vakbekwaam personeel
Er is altijd sprake van een duidelijke organisatie waar de eindverantwoordelijkheid voor de dieren door een vakbekwaam persoon of personen geborgd wordt.
• Op onze kinderboerderij hebben we een gediplomeerde medewerker in vaste dienst met vakkennis van dierverzorging die de dagelijkse leiding heeft.
• Deze medewerker wordt ondersteund door medewerker(s) met relevante werkervaring.
• Het grootste deel van onze vrijwillige medewerkers heeft minimaal een aantal jaren praktijkervaring
• Eén vaste vrijwilligster werkt als dierenartsassistente
• Eén vrijwilliger is tevens konijnendeskundige
Daarbij ondersteunen de Amsterdamse kinderboerderijen elkaar door kennis te delen, waar wenselijk samen te werken, of bijvoorbeeld workshops te organiseren en externe deskundigen uit te nodigen.

Kinderboerderij ‘t Brinkie neemt deel aan een besloten Whatsapp groep van kinderboerderijen waarin kennis wordt gedeeld en bijvoorbeeld gecommuniceerd wordt over het overnemen of uitwisselen van dieren.


Bij de verzorging van de dieren bij Kinderboerderij ‘t Brinkie wordt gewerkt volgens de Preventie Jaarkalender. Zo vindt er bijvoorbeeld regelmatig mestonderzoek plaats, worden de dieren tijdig gevaccineerd, ontwormd enz. Verder is er regelmatig overleg met de veearts en de dierenarts over onze diergroepen.

Voorbeeldfunctie
Wij geven aan onze bezoekers het goede voorbeeld over het houden van dieren, door het bewustzijn te vergroten van de intrinsieke waarde van een dier, het soorteigen gedrag en de waarde die een dier heeft voor de mens. Dit uitgangspunt bepaalt tevens de inhoud van onze voorlichting en ons educatieve aanbod.

Pensionopvang
Wij bieden geen pensiongelegenheid.

UITGANGSPUNTEN NAAR DIERGROEP

Koeien
Koeien zijn groepsdieren en worden met minimaal één soortgenoot gehouden. Bij Kinderboerderij ‘t Brinkie hebben wij twee koeien. Dit is in verband met de ruimte tevens het maximaal aantal koeien dat wij kunnen houden. Wij beschikken over twee weides die om en om worden gebruikt voor de koeien.
Weide 1: Oppervlakte: 85 x 35 meter ( 2975 m2) met schuilhok (2,9 x 2,4 m = ca. 7m2)
Weide 2: Oppervlakte: 56×12 meter (672 m2) met schuilhok (3.80 x 1.85 m = ca. 7 m2)
Winterverblijf꞉ Loopstal van 6,60 x 3,80 m ﴾꞊ ca. 25m2), strobedekking
Er is voldoende schaduw ﴾bomen en schuilhok﴿ en drinkwater aanwezig. De dieren krijgen de juiste voeding en dagelijks wordt er schoongemaakt. Bezoekers mogen niet in de weide.
Onze koeien verblijven levenslang op onze boerderij totdat zij sterven door ouderdom of ziekte. Onze koeien worden niet gedekt.
Verrijking: In de loopstal beschikken de koeien over een rugborstel.

Ezels en pony’s
Ezels en pony’s zijn groepsdieren. Onze twee ezels en twee pony’s staan samen in één weide.
De weide heeft een oppervlakte van 70 x 82 m (ca. 5740 m2) en het schuilhok heeft een oppervlakte van 6×3 meter.
De dieren krijgen de juiste voeding en er wordt dagelijks schoongemaakt.
Er zijn voldoende schaduwplekken op de weide in de vorm van bomen en bosjes. Er is voldoende drinkwater aanwezig en de dieren beschikken naast de omringende sloot over een waterpompvoorziening op zonne-energie.
Wij hebben besloten tot een uitsterfbeleid (mede i.v.m. de beschikbare ruimte) voor de pony’s. Dat houdt in dat als één van de pony’s overlijdt er een nieuw onderkomen wordt gezocht voor de overgebleven pony zodat deze niet alleen komt te staan.
Verrijking: De pony’s en ezels worden regelmatig geborsteld.

Varkens
Varkens zijn groepsdieren.
Wij hebben twee Kune-Kune varkens en dat is ook het maximale aantal dat wij, mede i.v.m. ruimte, willen huisvesten. De dieren krijgen de juiste voeding en er wordt dagelijks schoongemaakt.
Er is voldoende schaduw en drinkwater(tap).
De varkens beschikken over een ruim nachthok met een oppervlakte van 3.55m x 2.40m en een buitenverblijf van 3.80m x 6.60m.
Verrijking: De varkens beschikken over een modder-wroetbad en hebben speelgoed (bal) gekregen. Zij doen daar overigens niets mee.

Geiten
Geiten zijn groepsdieren en onze acht geiten zijn in een groep gehuisvest. Er is ruimte voor 10 geiten.
De geiten beschikken over een ruime weide van 35m x 22m en twee schuilhokken:
Groot betegeld schuilhok (4.70m x 4.75m)
Schuilhok in de weide (3.90m x 2.40m)
De dieren krijgen de juiste voeding en er wordt dagelijks schoongemaakt. Er is ruim voldoende schaduw en drinkwater(tap).
Verrijking: De geiten beschikken over een met gras begroeide klimheuvel en hebben een riant klim- en klautertoestel.

Schapen
Schapen zijn groepsdieren en worden in een groep van maximaal 4 dieren gehouden. De dieren krijgen de juiste voeding en er wordt dagelijks schoongemaakt. De schapen worden elk jaar geschoren. Er is voldoende schaduw en drinkwater(tap).
Weiland: 38m x 18m
Schuilhok betegeld: oppervlakte van 3.40m x 4m
Schuilhok weide: oppervlakte 2.45m x3.15m

Kippen
Kippen zijn groepsdieren en worden in een groep gehouden.

Verblijf “Grote voliere”: 15 krielkippen en 3 pauwen
Oppervlakte ren 5.20m x4.40m
Oppervlakte nachthok 3.55m x 2.40m
Het is de bedoeling om de pauwen indien mogelijk op de schapenweide te huisvesten.
De dieren krijgen de juiste voeding, dagelijks schoon drinkwater en er wordt wekelijks schoongemaakt.
Verblijf kippenrennen:
Grote rassen max. 5 kippen per ren
Krielrassen max. 8 kippen per ren
Oppervlakte buitenren: 2m x 3.40m
Oppervlakte nachthok : 2m x 2.40m

Verrijking: De kippen krijgen naast legkorrel regelmatig gemengd graan in de buitenren gestrooid en er wordt af en toe een krop andijvie opgehangen.
Cavia’s
Cavia’s zijn groepsdieren. Wij houden een groep van 8 cavia’s.
De cavia’s verblijven samen in een geïsoleerd nachthok en beschikken over een (tegen wild beschermde) buitenren.
Oppervlakte nachthok: 1.25m x 1.25m
Oppervlakte buitenren: diameter van 3.95m (6,8 m2)
De dieren krijgen de juiste voeding, dagelijks schoon drinkwater en er wordt wekelijks schoongemaakt.
De cavia´s gaan wekelijks met vrijwilligers van Stichting Kind en Dier naar de kinderafdeling van het AMC. De vrijwilligers hebben overleg met de beheerder/medewerkers over het borgen van het welzijn van de dieren bij deze activiteit en bij het vervoer.
Ook wordt een deel van de dieren ongeveer een uur per week ingezet bij de wekelijks inloopmiddag waarbij de konijnen onder begeleiding geaaid en een beetje gevoerd mogen worden. De dieren worden bij deze activiteit in met hooi gevulde manden geplaatst in de educatieve ruimte. Hierdoor onstaat er voldoende rust en veiligheid voor de dieren. Andersom werkt het ook goed bij kinderen die in eerste instantie angstig zijn voor de dieren.

Verrijking: De cavia’s hebben veel schuilruimte en krijgen regelmatig groenvoer.

Konijnen
Konijnen zijn groepsdieren. Wij houden twee groepen konijnen in twee verblijven.
Konijnenheul:
Maximaal 6 dwergkonijnen
Oppervlakte nachthok: 1.25m x 1.25m
Oppervlakte buitenren: doorsnede 4.90m = 8,4 m2
De dwergkonijnen gaan wekelijks met vrijwilligers Stichting Kind en Dier naar de kinderafdeling van het AMC. De vrijwilligers hebben overleg met de beheerder-medewerkers over het borgen van het welzijn van de dieren bij deze activiteit en bij het vervoer.
Ook worden de dieren ongeveer een uur per week ingezet bij de wekelijks inloopmiddag waarbij de konijnen onder begeleiding geaaid en een beetje gevoerd mogen worden. De dieren worden bij deze activiteit in met hooi gevulde manden geplaatst in de educatieve ruimte. Hierdoor onstaat er voldoende rust en veiligheid voor de dieren. Andersom werkt het ook goed bij kinderen die in eerste instantie angstig zijn voor de dieren.

Verrijking: Zandbak om in te graven en strobedekking binnen/buiten, hoogteverschillen

Konijnenweide:
Maximaal 15 konijnen.
Nachthok:
Lengte 3.60 m
Breedte: 2.40m
Hoogte: 2.40m
3 extra schuilhuisjes (oppervlakte 60×50 cm)
Oppervlakte weide: 25m x 6m (125m2)

De konijnenweide wordt alleen onder begeleiding en met kleine groepen bezoekers betreden.

Verrijking: Tunnel, zandbak, boomstammen, wilgentakken en schuilobjecten.

Convenant Dierenwelzijn
Op 14 september 2017 hebben wij het Convenant Dierenwelzijn ondertekend.
Deze overeenkomst – en daaruit voortvloeiende activiteiten- zullen wij actief communiceren op onze website.

JAARLIJKSE RAPPORTAGE

Amsterdamse kinderboerderijen rapporteren jaarlijks hoeveel dieren er geboren, overleden of vertrokken zijn. Onderstaand een voorbeeld van een dergelijk overzicht:

Diergroep 2018
Niet meer op de kinderboerderij Reden Vanwege
Haan Mika Overleden Gevolgen van ouderdom
Konijn Marcel Overleden Wegens ziekte
Etc. Etc. Etc.
Herplaatst Reden Waar naar toe
Haan Jopie Vertoonde agressief gedrag Uitgeplaatst via de stichting ‘Red een legkip’
Etc. Etc. Etc.
Nieuw Reden Waar vandaan
Konijn Toet Aanvulling diergroep Konijnenopvang De Werf
Etc. Etc. Etc.