Algemene Ledenvergadering 2020

Vooraf:
Het is voor ons als bestuur lastig dat er heel veel detail vragen over het financieel verslag zijn waarbij het antwoord op veel vragen is: wij doen dit al een aantal jaar zo en door in het financieel verslag over 2019 dezelfde systematiek te kiezen als in de begroting 2019 kan de ledenvergadering zien of wij ons aan onze afspraak gehouden hebben.
Het is daarnaast een goed thema op de vergadering waarbij je elkaar ziet eens echt te praten over financiële positie van de boerderij dat gaat digitaal niet. De eerste vergadering die weer gewoon fysiek gaat zal het bestuur dit thema agenderen.

Opmerking Joop Visser

1. Is er een verklaring waarom de opbrengst melkbus post 8003 zo laag is t.o.v. vorige jaren?

Antwoord bestuur: De melkbus wordt dagelijks bij de in/uitgang gezet en regelmatig geleegd. Er zit niet méér in dan er in de boeken is verantwoord.

Opmerkingen Alfred de Jong

1. Op de agenda staat de bestuursverkiezing vermeld en daarin wordt aangegeven dat ondergetekende wordt voorgesteld als nieuw bestuurslid.
Ik heb helaas (nog) geen inzicht in uw Statuten maar wil u toch het volgende voorleggen:
In het verslag van vorig jaar geeft u aan dat het een wens is om een bestuur te formeren van 5 personen.
In de verenigingsstatuten staat vermeld dat het bestuur tenminste uit drie personen dient te bestaan, te weten een voorzitter, secretaris en een penningmeester en dat dit bestuur kan
worden uitgebreid met 2 of meerdere personen. De voorzitter, secretaris en penningmeester worden echter in functie gekozen door de leden waarna de overige bestuursleden door het
voltallige bestuur een functie kunnen worden toegewezen.
In de agenda heeft u dus verzuimd bekend te maken dat de heer T.H.M. Buddelmeijer zijn functie als penningmeester zal overdragen aan het door u voorgestelde en door de leden
goed te keren besluit om hem te vervangen door ondergetekende. Tevens is verzuimd aan te geven wat de heer Buddelmeijer gaat doen, vertrekken of verder in een andere functie.

Hierdoor kunnen de leden de indruk krijgen dat er nog steeds een bestuur blijft bestaan van 2 bestuursleden. Nergens lees ik de oproep aan de leden om zich eventueel
beschikbaar te stellen als nieuw bestuurslid.

Antwoord bestuur: De wens om tot een 5-koppig bestuur te komen bestaat alsnog en wij roepen al jaren dat we aanmeldingen zeer op prijs stellen maar de reacties zijn tot nu toe nog
steeds vrijwel nihil. Tim Buddelmeijer heeft tijdens één van de vorige bestuursvergaderingen aangegeven in het bestuur te willen blijven zitten, mits de leden hem weer kiezen. In welke
hoedanigheid zal in het bestuur worden besproken.

2. Mijn complimenten voor de notulist(e). Het verslag is kort en bondig maar ik zou het zeer op prijs stellen als de diverse (behandelde) agendapunten zouden worden voorafgegaan door
een cijfer dan wel een letter. Dit om een referentiepunt te creëren en zoeken op een pagina wordt voorkomen. Desondanks worden de notulen door mij goedgekeurd.

Antwoord bestuur: Notulen zullen indien mogelijk worden voorzien van een nummer en/of
cijfer.

3. Vorig jaar na afloop van de Ledenvergadering heb ik te kennen gegeven dat ik mij, voor een goede voortgang van onze Kinderboerderij, kandidaat zou willen stellen als penningmeester.
Tijdens mijn werkzame leven ben ik in diverse functies bezig geweest in een grote personeelsvereniging. Dit is echter niet te vergelijken met de complete financiële administratie van onze kinderboerderij.Ik werkte toen nog met een tabellarisch kasboek en later met Windows Excel. Nu heb ik in de afgelopen maanden heel hard gewerkt om mij een geheel nieuwe manier van online
boekhouden eigen te maken en heb hierbij de hulp gekregen van de huidige penningmeester Tim Buddelmeijer. In het begin verliep onze samenwerking nog niet geheel gladjes maar na
diverse gesprekken hebben wij samen de neuzen in dezelfde richting. Ik zal echter nog meermalen met hem achter het bureau moeten kruipen om het volledige vertrouwen van
het bestuur en de leden te kunnen verkrijgen en hoop dan ook dat Tim mij voorlopig zal willen blijven bijstaan met zijn adviezen.
Hierbij wil ik dan ook mijn dank uitspreken naar Tim Buddelmeijer voor al hetgeen hij voor Kinderboerderij ‘t Brinkie in de afgelopen jaren heeft gedaan en voor de afgelopen tijd
waarin hij vele uren met mij heeft doorgebracht om duidelijkheid te verschaffen en inzicht te verlenen in het hedendaagse boekhouden. TIM BEDANKT!!

Opmerkingen Toon Borst in samenwerking met een aantal vrijwilligers/leden

1. Eerste opmerking: vrijwilligers niet zijnde leden kunnen niet deelnemen aan de ledenvergadering. Wij gaan ervan uit dat genoemde vrijwilligers ook lid zijn.

2. Kunnen náást de namen van de afwezigen met bericht alsnog de namen erbij?

Antwoord bestuur: ad.2 Abusievelijk zijn in de notulen de namen van de aanwezigen niet vermeld. Wij zullen in de toekomst dit weer wél doen. Niet meer te achterhalen is wie er
aanwezig waren.

3. Naar aanleiding van dit verslag: “Mededeling kascontrole Marion en Hugh de financiële boeken gaan controleren“ Nu dit niet is gebeurd verwijs ik naar art. 13 sub 6 van de statuten
van de Vereniging: “De last van de kascommissie kan te allen tijde door de algemenevergadering worden herroepen, doch slechts door de benoeming van een andere kascommissie “.                    Ook in de vorige Algemene Vergadering in maart 2018 (en 2017 en 2016?) heeft deze controle commissie NIET plaats gevonden. N.B. Járen lang moest er naast controle
door een kascommissie ook een accountantsverklaring volgen. Een paar jaar geleden is dit door de Gemeente vast gesteld voor organisaties die méér dan honderd duizend euro
subsidie ontvangen. Des te noodzakelijker dat we hierbij onze eigen statuten volgen. M.a.w. Oproep doen voor Ledenvergadering maart 2021 voor nieuwe leden
kascontrolecommissie voor Jaarverslag 2020 in plaats van Agendapunt weg te laten?

Antwoord bestuur: Er is een kascontrole geweest door de kascontrole commissie en de verklaring van de commissie zal bij dit antwoord worden toegevoegd. Tevens roepen wij weer
leden op om zich op te geven voor de controle van de boeken over 2020.

4. N.a.v. “Subsidie aanvraag bij Gemeente voor 88 duizend euro voor betaalde medewerkers o.a. voor zondagdiensten en ‘slechts ‘ €71.580,00 gekregen.”
Welke gevolgen zijn hiervan?

Antwoord bestuur: Er is geen subsidie ontvangen om de zondagsdiensten betaald in te vullen en dat houdt in dat de zondagdiensten gedraaid moeten blijven worden door de vrijwilligers
die dit met veel inzet doen.

5. N.a.v. “ambitie om met een bestuur van 5 bestuursleden te werken. Nog op zoek naar secretaris en 2 bestuursleden.” Waarom heeft het bestuur niet veel eerder een Algemene
Vergadering belegd nu blijkt dat al meer dan 4 jaar het Dagelijks Bestuur bestaat uit een voorzitter en secretaris (sinds het vertrek van Willy Vossenaar als secretaris ).Zie artikel 12,
lid 2 onder Bestuurstaak- Vertegenwoordiging: “Indien het aantal bestuursleden beneden drie is gedaald blijft het bestuur bevoegd. Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk een
algemene vergadering te beleggen, waarin de voorziening in de open plaats of de open plaatsen aan de orde komt “.
Is het bestuur zich ervan bewust van het risico al jarenlang slechts een bestuur van twee personen te vormen? Zo ja, welk plan in voorbereiding om de gevolgen daarvan af te
wenden?

Antwoord bestuur: Zie ook het antwoord aan Alfred de Jong hierboven met wederom de volgende aanvulling: Het bestuur is zich bewust van de situatie en doet al jaren een oproep
aan de leden om zich kandidaat te stellen. Het bestuur heeft vier jaar geleden, drie weken nadat zij op de hoogte was van het vertrek van Willy Vossenaar dit gedeeld met de ALV die er
toen was. Daarmee heeft het bestuur zich aan deze verplichting gehouden.

6. Wie er momenteel zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel?

Antwoord bestuur: Momenteel zijn Auke van Nie als voorzitter en Tim Buddelmeijer als
penningmeester ingeschreven.

7. N.a.v. verslag onder alinea Subsidievoorwaarden: UITWERKEN Erika artikel huiselijk geweld en gezond gewicht Inmiddels gebeurd

Antwoord bestuur: Er is op het vrijwilligersoverleg over gesproken. Wij hebben niet voldoende contact met de kinderen die ons bezoeken om iets op te merken over huiselijk geweld. Er is
nagedacht of er appels of ander fruit in de verkoop zou kunnen. Dat is afgewezen omdat we zo weinig omzet maken.

8. Is dit hetzelfde onderwerp als KEURMERK?

Antwoord bestuur: Nee, dat is niet hetzelfde

9. Verdere resultaten?

Antwoord bestuur: In 2019 geen

10. Kunnen teksten ALGEMEEN en DIERVERZORGING niet beter op elkaar afgestemd worden?

Antwoord bestuur: Wij zullen dit met de notulist overleggen

11. “2019 was een goed jaar.” “Het mooie weer hielp een handje mee.’ Verbazing uit zich of dit nu werkelijk door de hitte golf is gekomen? Meestal zoeken de kinderen c.s. dan toch het
water/Gaasperplas op?

Antwoord bestuur: Mooi weer is geen hittegolf, mooi weer is geen regen.

12. Op basis waarvan vindt deze telling plaats? In de jaren tot en met 2008 op 3 tijdstippen: om 10.00, 12.00, 14.00 en 16.00 uur het aantal bezoekers ter plekke. Opgeschreven op de
dagelijkse lijsten van gebruikte consumpties. Daarna?

Antwoord bestuur: Er wordt al enige jaren geteld en geregistreerd op een uniforme wijze. Resultaat van de telling is bijgevoegd aan de stukken voor de ledenvergadering.

13. Toelichting op “de financiële situatie blijft zorgelijk “( nergens een bijlage van spaarrekening waarin het budget m.b.t., reserveringen m.b.t. dierenverblijven, hekken, educatieve ruimten.

Antwoord bestuur: Bij het jaarverslag is ook een balans toegevoegd waarin de bankrekeningen, de reserveringen en de opstallen worden vermeld.

14. IS HET EEN IDEE OM DE KINDERBOERDERIJ NAAR DE (VOOR)SCHOLEN TE BRENGEN?

Antwoord bestuur: Er wordt, nog steeds, contact gehouden met de scholen. Of er daadwerkelijk aan het aantal uren moet worden gesleuteld moet nog worden bekeken.
Tijdens het maken van de stukken voor de ledenvergadering waren de complicaties van de CORONA crisis nog niet bekend en is daar verder ook geen melding van gemaakt. Ter info: wij
hebben gebruik gemaakt van de NOW 2 regeling en zijn daarom verplicht om het personeel aan te houden om teruggaaf van de verleende vergoeding te voorkomen.

15. Onder Resumé voortaan ook het verschil tussen Inkomsten en uitgaven (€1.179,00) benoemen als Onkosten?

Antwoord bestuur: Om te voorkomen dat de inkomsten zichtbaar worden voor het stadsdeel (mogelijk een verlaging van de subsidie) is gekozen om de bijdrage uit de muntenactie als één
bedrag op te nemen bij giften derden. Het saldo dat dan nog overblijft wordt toegevoegd aan de reserve voor aanschaf nieuwe bakfiets zodat er 0 overblijft.

16. Waarom vrijwilligersonkosten van vrijwilligers betrokken bij de Kringloop winkel €1.500,00 (4802) onder op deze plek in plaats van onder Winkel/Milieu etc. (7008 t/m 8013 kosten
kringloop )?

Antwoord bestuur: De suggestie zal worden overgenomen in 2020 maar niet alle kosten zijn voor de kringloop. Er worden ook kosten gemaakt voor vrijwilligers van de exploitatie. We
zullen proberen om daar een goede verdeling van te maken.

17. Graag een toelichting op Overige personeelskosten? zie vooraf is conform begroting

Antwoord bestuur: De overige personeelskosten bestaan voornamelijk uit verzekeringen (o.a. ziektekosten), ARBO kosten, bijdrage FCB en kosten BHV training.

18. Wat is de financiële positie van de kinderboerderij? M.a.w. een balans met daarin de waarde van de opstallen, hekken, afschrijvingen, reserve en eigen kapitaal?

Antwoord bestuur: Zie de bij de stukken gevoegde balans en het antwoord op vraag 6B

19. Toelichting op Huisvesting educatie: Hier (alsook onder 4656) opgenomen als een negatief bedrag, terwijl bij het afscheid van De Coördinator Educatieve activiteiten Stadsdeel Zuidoost
(Flip de Haan.) een EXTRA bedrag van €5.000,00 structureel is geregeld (náást het bestaande bedrag van 20 duizend euro voor de educatieve medewerkster)?

Antwoord bestuur: De kosten van huisvesting Educatie zijn de gebruikelijke schoonmaak en overige kosten die opgenomen zijn bij Exploitatie kopje Huisvesting. De subsidie voor educatie
is NIET meer van toepassing. Er wordt nu één subsidie toegekend voor exploitatie én educatie.

20. Toelichting op Giften Jubileum 8049: 1.071? is subsidie deelraad

Antwoord bestuur: De giften bestaan uit een subsidie voor bewonersactiviteiten (aangevraagd door Auke als bewoner) en giften van bezoekers tijdens de viering van Brinkie’s
verjaardag.

21. Toelichting op 8000 Contributie: al een paar jaar achter elkaar een brief bij de kalender die steeds spreekt over ‘duizend leden ‘. In plaats van €5.000,00 staat hier het bedrag van
€2.705,00. M.a.w.541 leden? Wat wordt er gedaan om nieuwe leden te werven nu het aantal leden schrikbarend is gezakt. In plaats van duizend x het gemiddelde dat ‘t Brinkie in jaren in
guldens oud is “als slogan (dus in 2009 1000 x f. 25, = gulden is meer dan €11.000,00 euro nu 540 leden x 5 euro = €2.705,00 Een verschil van zo’n 8 duizend euro. Laat in de
voorjaarsmaanden maart, april, mei iedere medewerker (vrijwilliger of betaald) IEDERE bezoeker vragen voor vijf euro lid te worden. Zet een Thermometer onder de veranda en
houdt die per week drie maanden bij. DAARBIJ TEVENS DE VRAAG hoe je de leden die je wilt uitnodigen voor de vergadering bereikt door alleen de datum op de kalender te melden en
aan te kondigen via de website waar de stukken en moeilijk te vinden zijn én moeilijk te lezen; je moet ze al vergroten en je kunt ze niet downloaden.

Antwoord bestuur: Ledenwerving is erg belangrijk bespreken kan niet digitaal. Ter aanvulling: onze ledenlijst bestaat nog steeds uit rond de 1000 leden. De contributie wordt deels aan het
eind van het boekjaar en deels in het begin en in de loop van het volgende boekjaar betaald. Uit de ontvangsten kan dus niet worden afgeleid dat het (betalende) ledenbestand slechts
541 leden telt. Bovendien zijn er leden die ondanks ons verzoek bij de aangeboden kalender niet betalen en die worden na 2 jaar niet betalen afgevoerd van de lijst.

22. TOELICHTING OP HET LAAGTE RECORD BEDRAG VAN 8003 (incl. melkbus) slechts 93 EURO IN DE MELKBUS. In 2018 nog 576 EURO In 2017: 872 EURO?

Antwoord bestuur: Zie antwoord op vraag van Joop Visser hierboven.

23. (zie boven vraag 15 en16): 7008: Kosten Kringloop: €3.111,00. Moeten hierbij de vrijwilligerskosten van €4802,00 (1.627 voor 3 vrijwilligers betrokken bij Kringloop) ook niet
bij gerekend worden ?

Antwoord bestuur: Zie antwoord op vraag 15 en 16 maar is wel conform de begroting. Begroting zal ook worden aangepast in de komende jaren.

24. 8002 : Subsidie exploitatie : €71.560,00: zie de reeds eerder gestelde vraag 4: Onder dit bedrag valt ook de ongeveer 25.000 euro ten bate van de educatie. Anders is de suggestie
alsof deze subsidie alleen is bedoeld voor de exploitatie exclusief de educatie.

Antwoord bestuur: Zie antwoord op vraag 19

25. 4656 : Waardevermindering opstal en huisvesting educatie : 9.036 . Onder Vraag 3 is al duidelijk gemaakt dat via Coördinator Educatie Zuidoost een bedrag van €5.000,00
structureel extra subsidie ter beschikking is gesteld voor deze Huisvesting/opstal.

Antwoord bestuur: Zie antwoord op vraag 19

26. Bij SAMENVATTING: Waarom staan náást genoemde Posten Exploitatie Kinderboerderij (78.098), Educatie( 38.617) Subsidie(71.580) en Kringloop ( 32.802) hier óók Muntenactie,
maar dan op –0?

Antwoord bestuur: Zie antwoord op vraag 15

27. Aangevraagde Subsidie: €93.000,00 (extra 21. 420) t.b.v. zondagsdiensten voor 2020 i.p.v. toegekende 71.580 afgewezen. Inschatting dat dit ook voor 2021 gaat gelden gezien de
financiële situatie van de Gemeente Amsterdam. Welke mogelijke opties op langere en kortere termijn ziet het huidige bestuur voor de toekomst. Mede als perspectief voor het
(grotendeels) bijna geheel nieuw te vormen bestuur in maart 2021? Is het ook niet een kwestie van BELEID (Vraag 26) om (ook jeugdige ) bezoekers méér bij de dier verzorging te
betrekken zoals dit ook op andere kinderboerderijen (o.a. de Pijp ) gebeurd? En zoals járenlang met onze pony meiden die op een gegeven moment ook vrijwilligersdiensten
gingen mee draaien?

Antwoord bestuur: Zie onder “Vooraf”.

21. N.a.v. Financieel verslag 2019 (en 2018): 8000 CONTRIBUTIE: in 2018 2.284,= (456 leden x 5,= euro ) en in 2019 €2.705, 00 (541 leden) de vraag waarom voor 2020 het aantal leden
beperkt is begroot tot slechts drie honderd ( 300 x 5 = €1.500,00)?

Antwoord bestuur: Dit is een pessimistisch vooruitzicht op het aantal leden met de hoop dat het ledental zal stijgen. Zie ook het antwoord op vraag 21.

22. Volgens artikel 11 (Bestuursfunctie e.a.) uit de statuten wordt 11.1. De voorzitter , de secretaris en de penningmeester door de algemene vergadering rechtstreeks in functie
gekozen. De overige functies verdeelt het bestuur onderling. “ Heb begrepen dat het kandidaat bestuurslid mogelijk de functie van penningmeester – als opvolger van de huidige
aftredende penningmeester – gaat vervullen. Betekent dit dat de kandidaat bestuurslid nú gekozen gaat worden als ALGEMEEN bestuurslid en t.z.t. in de Ledenvergadering van maart
mogelijk als Dagelijks Bestuurslid? En dat er voorlopig nog een vacature secretaris blijft? Of wordt deze kandidaat interim-secretaris voor de Kamer van Koophandel tot maart 2021?

Antwoord bestuur: Dit doen we al jaren als onderdeel jaarverslag en zien niet in waarom dit opeens een probleem is. De verkiezing van een nieuw bestuurslid is, mede door het aantal
leden dat zich aangemeld heeft voor de vergadering, uitgesteld tot de volgende fysiekevergadering waarbij anoniem kan worden gestemd.

23. Ledenvergaderingen Hoe bereik je de leden die je wilt uitnodigen voor de vergadering? Email van leden is veelal niet bekend. Alleen via de website??? En hier staat oude info met een
uitnodiging van 20 maart en de stukken zijn moeilijk te vinden omdat de helft niet te zien is en de stukken zelf zijn heel moeilijk te lezen, je moet ze al vergroten en je kunt ze niet
downloaden.

Antwoord bestuur: Deze discussie voeren we ieder jaar, doen het al jaren zo, meerderheid van de vergadering vindt het goed tot nu toe.

24. WEBSITE Waarom maar op 3 dagen(do. en vr. van 10.00-12.00 en op za. van 13.00-15.00) open zoals op de website staat (De zaterdag staat NIET op de website, maar wel op
Facebook)? Waarom niet élke zaterdag vanaf 11.00 – 17.00 waarop de zaterdag medewerkers aanwezig zijn en ook meestal een andere vrijwilliger in de buurt? En niet
maandag en woensdagmiddag e.v. En op zondagmiddag van 13.00 – 17.00? Het is buiten en wat is het risico? En kunnen e.v.t risico’s niet opgelost worden. Steeds meer Gaasperdammers met kinderen hebben nu de Bijlmerweide gevonden en genieten daar in de afgelopen zomer. Website moet geactualiseerd worden. O.a.: Adopteer een pony. Welke pony?

Antwoord bestuur: Openingstijden tijdens de CORONA crisis zijn niet aan de orde bij de ledenvergadering van 2019. Wij zullen de opmerkingen doorspelen aan de
verantwoordelijken voor de website en facebook pagina. Plannen waren om in september jl. te bekijken of we langer open konden. Vanwege de toename van corona besmettingen en
bijbehorende maatregelen is dat nog niet gebeurd en ook na de persconferentie van 13 oktober jl. zijn er geen optimistische plannen tot uitbreiding van openingstijden.

Opmerkingen Stanneke van Westerop

1. Ik vraag me af of e.e.a. wel volgens de statuten gaan?

Antwoord bestuur: Het gaat volgens de statuten.

2. Kascommissie???

Antwoord bestuur: Het bestuur vraagt ieder jaar aan de ledenvergadering een kascontrolecommissie samen te stellen zodat haar werk gecontroleerd wordt. Het is de
ledenvergadering helaas niet ieder jaar gelukt daar deelnemers voor te vinden.

3. Hoe zit het met het keurmerk?

Antwoord bestuur: We waren bezig naar het SKBN keurmerk toe te werken. De SKBN functioneert de afgelopen jaren minder goed en de gemeente Amsterdam is bezig een eigen
set te ontwikkelen. Daarom wordt er nu minder aandacht aan besteed

4. Hoe zit het met loonkosten educatie en loonkosten kringloopwinkel.

Antwoord bestuur: Zie post 4010 jaarverslag, er zijn geen medewerkers betrokken bij de kringloop dus geen loonkosten.

5. Hoe zit het met de subsidie?

Antwoord bestuur: Die was in 2019 €71580,00 (zie jaarverslag). We vragen zeer regelmatig om verhoging, dat wordt altijd afgewezen

6. Nieuwe bestuursleden. Snap ik dat het moeilijk te vinden is.

Antwoord bestuur: In de stukken staat het voorstel de bestuurslid te benoemen.

7. Doel ‘t Brinkie: het moet weer leuk worden bij ‘t Brinkie. Dan willen mensen ook meer doen……

Antwoord bestuur: Is het bestuur het niet mee eens, het is leuk op ’t Brinkie alleen in corona tijd zijn we erg voorzichtig.

8. Dat zijn wat vragen. Ik weet het ook niet. Ik ben niet goed met besturen. Maar ik vind niet dat het goed gaat met ‘t Brinkie. En ik snap dat het voor de mensen die vrijwilliger zijn bij ‘t
Brinkie ook niet makkelijk is, maar de coronaregels zijn makkelijk te veranderen. Kijk hoe andere kinderboerderijen het doen, en leer ervan. Je hoeft niet alles zelf te bedenken. Straks
komen de mensen steeds minder, en dan leeft het niet meer.

Als toevoeging nog de opmerking van Alfred de Jong waarvan akte:

Er past een betere uitleg omtrent onze vrijwilligers die bijna allemaal in de Corona-risicogroep zitten en hun stinkende best doen om een algehele Corona-sluiting te voorkomen.
Een aantal vrijwilligers zorgt uitsluitend voor het welzijn van onze dieren en daarnaast houden zij, waar mogelijk toezicht op de bezoekers. Vrijwilligers om de aantallen bezoekers in
goede banen te leiden zijn er onvoldoende en dus moet helaas het hek op slot als de aantallen te groot worden. Dit kan ons niet in dank worden afgenomen maar, helaas worden hierbij
vaak lelijke woorden gezegd naar degene die bij hek staat. Gelukkig zijn de bezoekers voor de winkel zich beter bewust van deze risico’s en uiterst dankbaar voor wat zij bij ons kunnen kopen.
Ook vergeet men dat op elk kind vaak twee volwassenen in de boerderij aanwezig zijn en daardoor komen wij veel te snel aan de gestelde toegangsnormen.
Heel veel mensen en ook onze leden denken alleen maar aan het aantal kinderen dat wij zouden moeten kunnen herbergen maar niemand denkt erbij na dat wij niet over grote
aantallen vrijwilligers beschikken om langere tijden openstelling te waarborgen.

Dit waren de vragen en opmerkingen van de leden n.a.v.de ledenvergadering 2019 en beantwoording daarop van het bestuur. Onze excuses voor de vertraagde beantwoording van jullie
vragen.

Met vriendelijke groet,
namens het bestuur,
Tim Buddelmeijer (penningmeester/secretaris a.i.)